ನಮಾಮಿ ಗಣೇಶ ನಾಯಕಂ

Share Button

Lord Ganesha

ಮಹಾ ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವಂ

ಗಣಾದಿ ವಂದ್ಯ ಉತ್ಸವಂ

ಸುರಾದಿ ಸುರ ಸ್ವಭೂಷಿತಂ

ನರಾದಿ ವಂದ್ಯ ಸುಭಾಷಿತಂ ||

ಶಿವೈಕ್ಯ ಉದರ ಗಜಾಸುರಂ

ಸತಿ ಅದ್ವೈತ ಶಿವೆ ಚಿಂತಿತಂ

ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೌರಿ ಯೋಜಿತಂ

ಶಿವೋದ್ಭವುದರ ಗಜಾ ಧರಂ ||

 

ಶಿವೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪಟ ನಾಟಕಂ

ಮಜ್ಜನಾದಿ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕಂ

ಸೃಜಿತಾದಿ ವರ್ಜ್ಯ ಜೈವಿಕಂ

ತ್ವರಿತಾಗಮ ಶಿವ ಕೋಪಿತಂ ||

 

ಶಿರ ಛೇಧನ ಆಯೋಜಿತಂ

ಗಜಾಸುರ ಶಿರ ನಿಯೋಜಿತಂ

ನಿತ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ದಾನವಾಸುರಂ

ಕೈಂಕರ್ಯ ಶಿವಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ||

 

ಮೂಷಿಕಾಸುರ ಮದಾವೃತಂ

ಸತಿ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ರಕ್ಷಿತಂ

ದಂಡಿತ ದಂತ ವಿನೂತನಂ

ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸುಖಾಂತಿಕಂ ||

 

ಜಗಾದಿ ಜಗ ಸ್ವಪಾಲಕಂ

ದೇವಾದಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಲಕಂ

ಶಿವಾತ್ಮ ಲಿಂಗ ಭೂಶಿರಂ

ಧರಶಾಯಿ ರಾವಣಾಸುರಂ ||

 

ಸರ್ಪೋದರ ಬಂಧ ಪ್ರಹಸನಂ

ಶಶಾಂಕ ಹಾಸ್ಯ ಅಸಹನಂ

ಕ್ಷಯ ವೃದ್ಧಿ ಶಾಪ ನಿರೀಕ್ಷಿತಂ

ಮುಖ ಚಂದ್ರ ಗರ್ವ ಮರ್ದನಂ ||

 

ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ದೂಷಿತಂ

ನಿರ್ದೋಷಿ ಹರಿಗು ಪೀಡಿತಂ

ಜಾಂಬವಂತ ಪುತ್ರಿ ಅರ್ಪಿತಂ

ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿ ಗಣ ದರ್ಶನಂ ||

 

ಭೂಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗ ದಾಯಕಂ

ನಮಾಮಿ ಗಣಪ ನಾಯಕಂ

ವಿನಾಯಕಂ ವಿಭೂಷಿತಂ

ಪ್ರಣಾಮಿ ಸಕಲ ಪೋಷಿತಂ ||

 

 

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

Leave a Reply

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: