Tagged: Raman effect

7

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ

Share Button

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ‘ಆಕಸ್ಮಿಕ’ವೇ, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರತಿಫಲವೇ? ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration!”  ಸದಾ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: